Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl støt­ter loka­le unge

5. janu­ar 2017 | Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl, Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det, Pres­se­med­del­el­se

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le er vin­de­ren af pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Han bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Fry­den­lund. Iid­le vin­der pri­sen for sit ini­ti­a­tiv og dri­ve i for­e­nin­gen Leg og Lær, hvor han er tov­hol­der for en yderst vel­fun­ge­ren­de og vel­be­søgt lek­tieca­fe i Fry­den­lund, samt igang­sæt­ter af akti­vi­te­ter for børn og unge i området. 

Bünyamin Sim­sek, råd­mand for Børn og Unge i Aar­hus Kom­mu­ne uddel­te pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2016 ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les-sekre­ta­ri­ats nytårs­kur. Han læg­ger vægt på, at Iid­le er en enorm vig­tig res­sour­ce for Fry­den­lund og har en kæm­pe betyd­ning for rig­tig man­ge men­ne­sker – sær­ligt de unge: ”Han arbej­der visio­nært og ener­gisk for at få de unge til at tro på sig selv og udle­ve deres ambi­tio­ner og drøm­me – også når det er svært.”

Leg og læring

Iid­le bræn­der for at støt­te de unge, så de kan bli­ve inte­gre­ret i sam­fun­det: ”Da jeg kom til Dan­mark, fik jeg ikke nogen støt­te i at bli­ve inte­gre­ret, så det er noget, jeg har selv kæm­pet for og lært rig­tig meget af. Bør­ne­ne skal ikke ople­ve det sam­me som mig. Der­for vil jeg ger­ne hjæl­pe dem, mens de er små, med bedst muligt at bli­ve integreret.”

For­e­nin­gen Leg og Lær hvi­ler i høj grad på Iid­les lan­ge enga­ge­ment som for­mand. To gan­ge om ugen afvik­ler for­e­nin­gen lek­tiecafé, hvor der del-tager omkring 20 — 30 børn hver gang. Man­ge af bør­ne­nes for­æl­dre del­ta­ger også, og Iid­le står altid til rådig­hed i for­hold til råd og vej­led­ning omkring sko­le­liv, men også i for­hold til andre udfor­drin­ger i rela­tion til fami­li­e­liv, opdra­gel­se og arbejdsliv.

I for­læn­gel­se af lek­tiecaféen invi­te­rer Iid­le fle­re gan­ge årligt for­æl­dre­ne til Fry­den­lund Fæl­les­hus til fored­rag. Oplæg­ge­ne arran­ge­res i sam­ar­bej­de med det loka­le boligso­ci­a­le arbej­de og byder på fag­li­ge oplæg mål­ret­tet for­æl­dre, der ønsker mere viden om bør­ne­op­dra­gel­se, sko­le­sam­ar­bej­de og uddannelsesmuligheder.

En lærer ud over det sædvanlige

Bedøm­mel­ses­ud­val­get, der har valgt, hvem af de tre nomi­ne­re­de, der skul­le have pri­sen var beno­vet over, hvor­dan Iid­le, der til dag­lig arbej­der som fol­ke­sko­le­læ­rer, også udle­ver lærer­ger­nin­gen i sit fri­vil­li­ge vir­ke: ”Han viser det helt grund­læg­gen­de gode i lærer­ger­nin­gen: Han er enga­ge­ret i bør­ne­ne og vil dem.”

Bedøm­mel­ses­ud­val­get sag­de også, at med en lærer som Iid­le, vil­le de ønske, at deres egen børn gik i hans sko­le. Bedøm­mel­ses­ud­val­get kan også lide, at Iid­le er rod­fæ­stet og ikke blot en ild-sjæl, der star­ter en ild og så er vide­re: ”Iid­le er ved­hol­den­de og arbej­der orga­ni­sa­to­risk og visio­nært. Hans pro­jekt har taget lang tid at byg­ge op, og han bru­ger det rum, som er til­gæn­ge­ligt for alle, hvor man kan byg­ge vide­re på de insti­tu­tio­ner, der fin­des.” Det gav også stor aner­ken­del­se, at Iid­le ikke kun er der for sit eget pro­jekts skyld, han byg­ger også bro og bak­ker op om andre gode ting, der sker i lokalområdet.

Vel­lidt og værds­at i området

Det er Per­nil­le Amir Sha­hi, som er team­le­der i Fry­den­lunds boligso­ci­a­le ind­sats, der har indstil­let Iid­le til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl: ”Iid­le gør hver dag en kæm­pe for­skel for områ­dets bebo­e­re, og er hver dag med til at gøre Fry­den­lund til et end­nu bed­re sted at bo.” Per­nil­le Amir Sha­hi er begej­stret for, at Iid­le bli­ver aner­kendt for sit sto­re loka­le enga­ge­ment: ”Iid­le er fan­ta­stisk vel­lidt og værds­at i områ­det af både børn, unge og voks­ne — på tværs af alder og etni­ci­tet. Han er yderst værds­at blandt inter­ne og ekster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og fortje­ner i høj grad at vin­de pri­sen som årets ildsjæl.”

Tre stær­ke ildsjæ­le var nomi­ne­ret til prisen

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i bolig­om­rå­det. Der­for blev alle nomi­ne­re­de også aner­kendt på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Det er nien­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.

De andre nominerede

Abdinasir Jama

Abdi­na­sir Jama

Gel­lerup — Toveshøj

Abdi­na­sir er en meget aktiv og enga­ge­ret bebo­er­de­mo­krat. Han er også en for­e­nings­mand med visio­ner, der kom­mer til udtryk gen­nem hans utræt­te­li­ge arbej­de på at frem­me koor­di­ne­ring mel­lem for­e­nin­ger, boligso­ci­a­le pla­ner og kom­mu­na­le instan­ser for loka­l­om­rå­dets fremme.

Peter Fredberg

Peter Fred­berg

Viby Syd

Peter, som er pen­sio­ne­ret bank­rå­d­gi­ver, har hjul­pet man­ge bebo­e­re med deres øko­no­mi gen­nem hjælp til at for­stå deres pri­vat-øko­no­mi, få lavet bud­get, forskuds­op­gø­rel­ser og meget mere.

Se video fra overrækkelsen

<ifra­me src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffsaarhus%2Fvideos%2F1310723335657099%2F&show_text=0&width=740” width=“740” height=“416” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowTransparency=“true” allowFullScreen=“true”></iframe>

Medi­eom­ta­le af Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl

TV2 Østjyl­land:

<ifra­me src=“http://cdnapi.kaltura.com/p/2102081/sp/210208100/embedIframeJs/uiconf_id/34716281/partner_id/2102081?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id‑2&entry_id=0_gowbmx3i&flashvars[streamerType]=auto” width=“640” height=“360” allow­fullscre­en webki­tal­low­fullscre­en mozAl­low­FullScre­en frameborder=“0”></iframe>