Sund­heds­ca­fe­er­ne har snart eksi­ste­ret i et år, og vi kan alle­re­de kon­sta­te­re at de har været en stor suc­ces. Siden janu­ar 2011 har Sund­heds­ca­fe­er­ne vej­ledt 1000 bebo­e­re, hvil­ket i sig selv er rig­tig flot. Der­u­d­over har vi med Sund­heds­ca­fe­er­ne fået skabt et rig­tig flot sam­ar­bej­de mel­lem de invol­ve­re­de par­ter, her­i­blandt Sund­hed og Omsorg i Aar­hus Kom­mu­ne, den nære boligso­ci­a­le ind­sats i områ­der­ne og for­skel­li­ge loka­le foreninger.

Års­skrif­tet er for alle med inter­es­se inden for områ­det og du kan bl.a. læse om, hvem der arbej­der med pro­jek­tet, hvor­dan det fun­ge­rer samt hvil­ke akti­vi­te­ter Sund­heds­ca­fe­er­ne udby­der. Års­skrif­tet kan down­lo­a­des som PDF her. eller læses herunder: