Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbejderen:

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

14. sep­tem­ber, 2016 | Medi­eom­ta­le, Vejl­by Vest

Hver 10. fami­lie ram­mes af kon­tants­hjælps­reg­ler. I Vejl­by Vest har den loka­le boligaf­de­ling alle­re­de sat gang i fle­re ini­ti­a­ti­ver for at afhjæl­pe de vold­som­me kon­se­kven­ser af rege­rin­gens nedskæ­rin­ger på bolig­støt­te og kon­tant­hjælp, for­tæl­ler afde­lin­gens socialrådgiver.

Iføl­ge BL – Dan­marks Alme­ne Boli­ger står omkring 14.000 fami­li­er lan­det over i akut fare for at bli­ve smidt ud af deres bolig. Årsa­gen er de nye kon­tant­hjælps­reg­ler, som bety­der så sto­re nedskæ­rin­ger i fami­li­er­nes ind­komst, at de ikke kan beta­le husleje.

Det ska­ber travlhed i lan­dets almen­nyt­ti­ge boligafdelinger.

I boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen ALBO­A’s Vejl­by Vest-afde­ling ved Aar­hus har man sat fle­re ting i gang for at hjæl­pe de bebo­e­re, der tru­es af de nye nedskæ­rin­ger, for­tæl­ler Sol­veig Munk. Hun er soci­al­rå­d­gi­ver i afde­lin­gens beboerrådgivning.

– Der er man­ge af vores bebo­e­re, der bli­ver ramt rig­tigt hårdt af de nye reg­ler. De er fortviv­le­de og des­pe­ra­te, for­di de kan se, at de frem­over ikke kan mag­te at beta­le deres faste udgif­ter, for­kla­rer Sol­veig Munk til Arbejderen.

Omkring hver tien­de fami­lie i de knap 600 boli­ger i Vejl­by Vest-afde­lin­gen er på kontanthjælp.

– Vi har man­ge enli­ge mødre, som mister op til 3000 kro­ner om måne­den ale­ne på kon­tant­hjælpslof­tet. Vi kan som boligaf­de­ling sim­pelt hen ikke hol­de til at skul­le se børn gå sult­ne rundt. Og når det sto­re “fæl­les­skab” på Chri­sti­ans­borg svig­ter bor­ger­ne, må vi i det lil­le fæl­les­skab træ­de til, siger Sol­veig Munk.

Blandt ini­ti­a­ti­ver­ne er opret­tel­se af småjobs som trap­pe­vask og lig­nen­de i boligaf­de­lin­gen, som kan være med til at skaf­fe bebo­er­ne de kræ­ve­de årli­ge 225 timers ustøt­tet arbejde.

- For eksem­pel har vi mur­værk, der skal ren­gø­res for alger. Alt sker i sam­ar­bej­de med vores ejen­dom­s­kon­tor, og uden at det går ud over de fastan­sat­te, under­stre­ger Sol­veig Munk.

Des­u­den vil bebo­er­rå­d­giv­nin­gen hjælp til at søge “almis­ser” hos kom­mu­nen til enkel­tud­gif­ter. Der­til jagt på bil­li­ge­re boli­ger til dem, der alli­ge­vel må buk­ke under for rege­rin­gens nye kon­tant­hjælpsloft og 225-timers-regel.

– Des­u­den er der pla­ner om et sam­ar­bej­de med “Skral­deca­fe­en”, der bru­ger mad, der er ble­vet til overs, men ellers ikke fejl­er noget, oply­ser Sol­veig Munk.

For dem, det ikke er muligt at hjæl­pe på anden vis, vil boligaf­de­lin­gen for­sø­ge at fin­de en bil­li­ge­re bolig.

– Vi vil hjæl­pe, så man­ge vi kan. Men det er svært, for der er i for­vej­en rift om de bil­li­ge boli­ger i Aar­hus, for­tæl­ler boligaf­de­lin­gens socialrådgiver.

 

Histo­ri­en er lavet af Arbej­de­ren og kan også læses på deres hjem­mesi­de.