Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for...
Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Soci­al­rå­d­gi­ve­ren: Bebo­er­rå­d­gi­ver Sol­veig Munk og hen­des bag­land bru­ger en stor del af deres tid på at hjæl­pe bebo­e­re, der er kom­met i klem­me efter ind­fø­rel­sen af de lave ydel­ser. De ska­ber loka­le...
Det er vær­re end Hartz-reformerne

Det er vær­re end Hartz-reformerne

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Sam­men­lig­ner med tyske refor­mer. Da de soci­a­le sik­rings­ord­nin­ger i Tys­kland blev vold­somt beskå­ret i 90’erne, fri­holdt man i det mind­ste boli­g­ud­gif­ter­ne for at folk ikke skul­le sæt­tes på gaden. Det...
Det er vær­re end Hartz-reformerne

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Hver 10. fami­lie ram­mes af kon­tants­hjælps­reg­ler. I Vejl­by Vest har den loka­le boligaf­de­ling alle­re­de sat gang i fle­re ini­ti­a­ti­ver for at afhjæl­pe de vold­som­me kon­se­kven­ser af rege­rin­gens...