Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbejderen:

Det er vær­re end Hartz-reformerne

19. sep­tem­ber, 2016 | Medi­eom­ta­le, Vejl­by Vest

Sam­men­lig­ner med tyske refor­mer. Da de soci­a­le sik­rings­ord­nin­ger i Tys­kland blev vold­somt beskå­ret i 90’erne, fri­holdt man i det mind­ste boli­g­ud­gif­ter­ne for at folk ikke skul­le sæt­tes på gaden. Det gør man ikke her­hjem­me, siger boligso­ci­al rådgiver.

Hen­sig­ten med den kon­tant­hjælps­re­form, der for alvor træ­der i kraft den 1. okto­ber, er at læg­ge yder­li­ge­re pres på løn­nin­ger­ne, lige­som det var til­fæl­det med for­rin­gel­ser­ne af de soci­a­le ydel­ser i Tys­kland i 90’erne.

Det vur­de­rer Sol­veig Munk, soci­al­rå­d­gi­ver i den almen­nyt­ti­ge boli­gor­ga­ni­sa­tion ALBO­A’s Vejl­by Vest-afdeling.

Hun sam­men­lig­ner de nye reg­ler, som med kon­tant­hjælpsloft og 225-timers regel kom­mer til at bety­de sto­re nedskæ­rin­ger i kon­tant­hjæl­pen, med de nedskæ­rin­ger på soci­al­hjæl­pen, den tyske rege­ring gen­nem­før­te i 90’erne. De blev gen­nem­ført for at sæn­ke løn­nin­ger­ne i den tyske bilin­du­stri, så den bed­re kun­ne kon­kur­re­re med de asi­a­ti­ske bilproducenter.

Af sam­me grund blev Volkswa­gen-fabrik­ker­nes per­so­na­le­di­rek­tør Peter Hartz sat i spid­sen for den kom­mis­sion, der udar­bej­de­de reform-for­sla­ge­ne. De inde­bar blandt andet en hal­ve­ring af dag­pen­ge­pe­ri­o­den og nedskæ­rin­ger på det, der i Tys­kland sva­rer til kon­tant­hjæl­pen herhjemme.

– Lige­som i Tys­kland tror jeg, at det over­ord­ne­de for­mål er at få sæn­ket løn­nin­ger­ne gene­relt. Det er i hvert fald det, der var for­må­let i Tys­kland, hvor man har skabt en mas­se del­tids­an­sat­te “wor­king poor”, lyder det fra bebo­er­rå­d­giv­nin­gens socialrådgiver.

De nye kon­tant­hjælps­reg­ler vil have sam­me kon­se­kvens her­hjem­me. Men der er dog en væsent­lig for­skel i for­hold til Tys­kland, påpe­ger Sol­veig Munk.

– I Tys­kland har man i år hævet bolig­støt­ten med gen­nem­snit­lig 40 pro­cent – mest for enli­ge for­sør­ge­re – med den begrun­del­se, at folk på over­før­sels­ind­kom­ster ikke skal hav­ne på gaden. Den sam­me bekym­ring har Fol­ke­tings­f­ler­tal­let her­hjem­me åben­bart ikke, kon­sta­te­rer Sol­veig Munk tørt.

Antal­let af hjem­lø­se er i øvrigt alle­re­de rela­tivt set høje­re i Dan­mark end i Tys­kland. Den for­skel vil vok­se yder­li­ge­re, når kon­se­kven­ser­ne af kon­tant­hjælpslof­tets beskæ­ring af bolig­støt­ten viser sig, for­ud­ser Sol­veig Munk.

Læs om tysk bolig­støt­te på blboligen.dk

 

Histo­ri­en er lavet af Arbej­de­ren og kan også læses på deres hjem­mesi­de.