Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april.

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger. 

Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Pro­jek­tet fore­går i tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kommune.

Læs mere om Iværksætterunge.