Års­rap­por­ten beskri­ver Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets opga­ver og pro­jek­ter fra det for­gan­ge­ne år samt hvil­ke foku­s­om­rå­der der er, fremad­ret­tet. Det er spæn­de­ne læs­ning for per­so­ner med inter­es­se for det soci­a­le arbej­de, i udsat­te boligområder.

Års­rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: