Rap Aka­de­mi­et har siden april 2010 til­budt unge i Aar­hus Kom­mu­ne gra­tis under­vis­ning og vej­led­ning i fag, der har rela­tion til rap. Det dre­jer sig bl.a. om akti­vi­te­ter som tekstskriv­ning, ind­spil­ning, live-optræ­den pro­jekt­le­del­se og beat-pro­duk­tion. Det­te er en sta­tus­rap­port for akti­vi­te­ter­ne som er afholdt fra april 2010 til og med marts 2012.

Eva­lu­e­rin­gen kan down­lo­a­des som PDF eller læses herunder: