Esme Kilic arbej­der i Ple­je­bo­li­ger­ne Mads­b­jerg i Højb­jerg. Hun hjæl­per med at ryd­de af og vaske op, når de ældre har spist. Foto: Gorm Olesen

På Søn­der­vangsko­len i Viby har et tre-årigt pro­jekt fået 176 unge i fri­tidsjob. Det­te er lyk­kes på bag­grund af en mål­ret­tet og hånd­holdt ind­sats, hvor de unge både bli­ver hjul­pet i job­søg­nings­pro­ces­sen, og hvor der efter­føl­gen­de bli­ver fulgt op på de unge, når de er star­tet i job.

Kon­kret hjæl­per og støt­ter pro­jekt­le­der Sofia Sule­man ele­ver­ne på Søn­der­vangsko­len i hele pro­ces­sen omkring at få et fri­tidsjob. Det sker blandt andet gen­nem kur­ser i at skri­ve en god ansøg­ning, hun er også med til job­sam­ta­len og efter­føl­gen­de føl­ger hun op på, hvor­dan det går med den unge i det nye job. Og ind­sat­sen vir­ker, af de 176 unge, der er kom­met i job, var 76 % af dem sta­dig i job seks måne­der efter, de var star­ten. De unge er først og frem­mest moti­ve­ret af at tje­ne deres egne pen­ge, men iføl­ge Sofia Sule­man, så er der også en anden gevinst: ”De unge lærer, hvad det vil­le sige at være på en arbejds­plads. De har mødt nog­le helt nye spil­le­reg­ler. Man­ge har jo ikke for­æl­dre, der kan for­tæl­le hvil­ke spil­le­reg­ler, der gæl­der på arbejdsmarkedet.”

Bry­der den soci­a­le arv

Man­ge af de unge kom­mer fra et hjem, hvor mor og far ikke er i arbej­de. En stor del af ele­ver­ne på Søn­der­vangsko­len bor i områ­der­ne Rosen­høj, Kjær­slund og Søn­der­van­gen. I dis­se områ­der var ande­len af voks­ne uden for arbejds­mar­ke­det i 2013 på 38,2%, mens ande­len i hele Aar­hus Kom­mu­ne var på 16,7%, iføl­ge tal fra Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der­for kan man­ge af de unge, hel­ler ikke få støt­te til job­søg­nin­gen hjem­me­fra, hvil­ket også har været afsæt­tet for hjæl­pe de unge i med job­søg­nin­gen fra anden side. Men for­æl­dre­ne bli­ver sta­dig ind­dra­get i pro­ces­sen, da det er vig­tigt med deres accept og opbak­ning for at sik­re, de unge bli­ver i deres fritidsjob.

Fri­tidsjob­bet giver selvtillid

85 % af de unge siger, at de nu selv er i stand til at søge et fri­tidsjob, iføl­ge rap­por­ten fra Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Det tyder alt­så på, de unge har fået stør­re selv­til­lid og har lært noget om, hvad det kræ­ver at søge et job. De unge sva­rer også, at de ger­ne vil fort­sæt­te med at have et fri­tidsjob. Men de giver også udtryk for, at de får meget andet ud af at have et arbej­de end pen­ge; de for­tæl­ler bl.a., at de lærer at tage ansvar, at møde til tiden, at begå sig i  arbejds­kul­tu­ren og de har udvik­let deres soci­a­le kom­pe­ten­cer gen­nem arbej­det. Det­te mær­ker Søn­der­vangsko­lens viceskole­le­der Mar­tin Bern­hard også: ”De, der har et fri­tidsjob, lærer at møde til tiden, de lærer reg­ler­ne på en arbejds­plads, og det smit­ter af på sko­len, så de har nem­me­re ved sko­le­gan­gen, og der er min­dre fra­vær.” Efter fri­tidsjob-ind­sat­sen er star­tet er det ble­vet in at have et fri­tidsjob og der er stor søg­ning blandt ele­ver­ne for at være en del af pro­jek­tet. ”Vi kan også mær­ke på for­æl­dre­ne, at de er gla­de for den hjælp, vi giver ele­ver­ne med at skri­ve et CV og ska­be kon­takt til virk­som­he­den.”, siger Mar­tin Bern­hard. Nog­le vil måske tro, at et fri­tidsjob tager fokus fra sko­len, men iføl­ge Mar­tin Bern­hard har det den mod­sat­te effekt: ”Det tager ikke tid væk fra sko­len — tvær­ti­mod, så giver det plud­se­lig en inter­es­se for mate­ma­tik, at man fak­tisk kan bru­ge det til noget.”

Ind­sat­sen fortsætter

Pro­jekt Fri­tidsjob, som var et sam­ar­bej­de mel­lem bolig­for­e­nin­ger­ne i områ­det, Søn­der­vangs­sko­len og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, slut­te­de ved sid­ste års­skif­te. Men ele­ver­ne på Søn­der­vangsko­len har ikke mær­ket den sto­re for­skel, da pro­jek­tet straks blev erstat­tet med Job & Busi­ness, der pri­mært køres af Søn­der­vangsko­len som et 4‑årigt pro­jekt. Et nyt til­tag er, at der nu under­vi­ses i et akti­vi­tets­fag, hvor de unge lærer at lave bed­re ansøg­nin­ger og kan øve sig at være til sam­ta­le. Målet for 2014 for Job & Busi­ness var at få 50 i arbej­de og det mål blev alle­re­de nået halvvejs inde i året. Den sto­re suc­ces skyl­des i høj grad gode net­værk med loka­le pri­mært kom­mu­na­le arbejdspladser.

Se indslag i TV2 Østjyl­land om Pro­jekt Fri­tidsjob her:

 

Hør indslag i DR P4 Østjyl­land om Pro­jekt Fri­tidsjob her:

 

Læs hele rap­por­ten her under eller down­lo­ad den som pdf: