Til nytår til­træ­der vores sekre­ta­ri­ats­chef, Jes­per Kur­da­hl Lar­sen, stil­lin­gen som Boligso­ci­al chef i Gel­lerup-Toves­høj og stop­per der­med hos Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sty­re­grup­pe igang­sæt­ter hur­tigst muligt en pro­ces i sam­ar­bej­de med med­ar­bej­de­re og de boligso­ci­a­le inter­es­sen­ter med hen­blik på at sik­re det opti­ma­le orga­ni­sa­to­ri­ske set-up for fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet samt fin­de en kva­li­fi­ce­ret afløser.

Sty­re­grup­pen hav­de ger­ne set, at Jes­per kun­ne fort­sæt­te den gode udvik­ling som Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­rat er inde i, men ønsker ham held og lyk­ke med den boligso­ci­a­le ind­sats i Gel­lerup-Toves­høj, som også set med 5. kreds’ bril­ler er et vig­tigt indsatsområde.