Sty­re­grup­pen for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus har ind­gå­et en afta­le med Jes­per Kur­da­hl Lar­sen som ny sekre­ta­ri­ats­chef fra 1. okto­ber 2016.

Jes­per har sene­st været pro­gram­chef i Psy­ki­a­tri­fon­den, hvor han var ansvar­lig for udvik­ling og sty­ring af deres pro­jekt­por­te­føl­je samt ledel­se af en stør­re grup­pe medarbejdere.Tidligere har Jes­per været sous­chef for pro­gra­maf­de­lin­gen ved Red Bar­net og før det lands­le­der for TUBA. Jes­per ken­der til det alme­ne områ­de og har selv boet i Bis­pe­ha­ven fra 1985 — 1996, hvor han blandt var aktiv i bebo­er­de­mo­kra­ti­et. Han er uddan­net cand.theol.

Jes­per er 51 år og bor i Odder med sin ægtefælle.

Vi byder Jes­per hjerte­lig vel­kom­men og håber, at alle sam­ar­bejds­part­ne­re vil tage godt imod ham.

På veg­ne af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats styregruppe.