Det bed­ste ved at arbej­de… Det er jo det hele!”, sådan siger Mah­moud Abdela­ziz, der er 31 år og kom til Dan­mark fra Egyp­ten i 2011. De sid­ste fire år har han knok­let for at få en fod ind på det dan­ske arbejds­mar­ked. Ind­til Byg Op hjalp ham ind i renove­rin­gen af Rosen­høj, var det kun lyk­ke­des ham at kom­me i prak­tik­for­løb. Ved Wico­tec Kir­keb­jerg ven­te­de der et job efter de tre måne­ders prak­tik, og i dag er han ved at uddan­ne sig til VVS’er med en fuld lære­plads­af­ta­le i hånden”.

 

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har mod­ta­get en bevil­ling på 2.1 mil­li­on fra VELUX FONDEN til pro­jek­tet Byg Op. Belø­bet finan­si­e­rer et tre­årigt pro­jekt, der skal ska­be job og lære­plad­ser til unge i alme­ne bolig­om­rå­der i for­bin­del­se med de man­ge byg­ge­pro­jek­ter, der fore­går inden for den alme­ne sek­tor i Aarhus.

Bevil­lin­gen fra VELUX FONDEN kan få stor betyd­ning for unge i alme­ne boligområder

Op mod 6.300 dan­ske unge eller 10 pct. af en ung­domsår­gang kom­mer aldrig i arbej­de. Sær­ligt i nog­le alme­ne bolig­om­rå­der er der stort behov for en ind­sats. Iføl­ge SFI er arbejds­løs­he­den blandt de 20–29-årige dob­belt så høj, når man sam­men­lig­ner udsat­te bolig­om­rå­der med lands­gen­nem­snit­tet. Det er net­op unge i dis­se alme­ne bolig­om­rå­der, Byg Op arbej­der for at inte­gre­re på arbejds­mar­ke­det. Pro­jek­tet Byg Op dæk­ker over et lokalt for­ank­ret beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt pri­mært mål­ret­tet unge i alde­ren 15 – 30 år i Aar­hus’ alme­ne bolig­om­rå­der. Pro­jek­tet har to over­ord­ne­de mål­sæt­nin­ger. For det før­ste at ska­be job, virk­som­heds­prak­tik­ker og lære­plad­ser pri­mært til unge i bolig­om­rå­der i for­bin­del­se med de man­ge renove­rings- og byg­ge­pro­jek­ter, der fore­går inden for den alme­ne sek­tor i dis­se år. Og den anden mål­sæt­ning er at sik­re soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler i frem­ti­di­ge byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter, så byg­her­rer og entre­pre­nø­rer sam­ar­bej­der om at ansæt­te udsat­te unge fra loka­l­om­rå­det. Pro­jek­tet, som er under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, udsprin­ger af et suc­ces­rigt pilot­pro­jekt, som blandt andet har været en del af renove­rin­gen af bolig­om­rå­det Rosen­høj i det syd­li­ge Aar­hus siden febru­ar 2014.

Pilot­pro­jekt viser stort ufor­løst potentiale

Erfa­rin­ger­ne fra pilot­pro­jek­tet i Rosen­høj viser, at det er muligt at ændre de unges kurs og give dem det net­værk, de ofte mang­ler for at skaf­fe et job. Gen­nem pilot­pro­jek­tet er tolv bebo­e­re fra områ­det ble­vet ansat på ordi­næ­re vil­kår i byg­ge­ri­et, og fem unge har fået en lære­plads og er nu i gang med en erhverv­s­ud­dan­nel­se. Fra pro­jek­tets start kræ­ve­de det en tæt og ved­hol­den­de kon­takt til entre­pre­nør­fir­ma­er­ne for at få dem til at se vær­di­en i at tage soci­alt ansvar over for områ­dets unge. Men i dag ser entre­pre­nør­fir­ma­er­ne et stort poten­ti­a­le i sam­ar­bej­det. For udover at ska­be job- og uddan­nel­ses­åb­nin­ger for områ­dets unge, har pro­jek­tet også haft den øko­no­mi­ske side­ge­vinst, at der i Rosen­høj ikke har været et ene­ste til­fæl­de af tyve­ri på byg­ge­plad­sen. Det er højest udsæd­van­ligt for byg­ge­pro­jek­ter gene­relt, og iføl­ge én af hove­d­en­tre­pre­nø­ren Ene­mær­ke & Peter­sen skyl­des det, at det har haft en fore­byg­gen­de effekt at ansæt­te loka­le unge i byg­ge­ri­et. Iføl­ge pro­jekt­le­der i Byg Op, Anet­te Nits­chke er det en ny opga­ve for entre­pre­nø­rer­ne at arbej­de med soci­a­le vær­di­er. ”Det er min ople­vel­se, at vi er i gang med en kul­turæn­dring. De entre­pre­nø­rer, som har været beskæf­ti­get i Rosen­høj, ved godt, at lære- og prak­tik­plad­ser til loka­le også i frem­ti­den vil være en pri­o­ri­tet i alme­ne renove­rin­ger og nybyg­ge­ri­er. Det skal nok mas­se­res ind et styk­ke tid end­nu, men hvis vi bli­ver ved, så bli­ver soci­a­le vær­di­er i alment byg­ge­ri på et tids­punkt nor­men frem for undtagelsen.”

Udvi­der til fle­re boligområder

Med bevil­lin­gen fra VELUX FONDEN skal pro­jek­tet udvi­des og vide­re­ud­vik­les, og der skal opret­tes mindst 80 beskæf­ti­gel­ses­for­løb for unge fra alme­ne bolig­om­rå­der i hele Aar­hus, så de får hjælp til at fin­de fod­fæ­ste i uddan­nel­ses­sy­ste­met og på arbejds­mar­ke­det i løbet af de næste tre år. Der­u­d­over skal pro­jek­tet give fle­re boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner erfa­rin­ger med, hvor­dan kom­bi­na­tio­nen af fysi­ske for­an­drin­ger og soci­a­le ind­sat­ser ska­ber posi­ti­ve for­an­drin­ger i bolig­om­rå­der­ne. Der er alle­re­de lavet afta­ler med seks bolig­for­e­nin­ger om at imple­men­te­re Byg Op i for­bin­del­se med renove­rin­gen af deres bolig­om­rå­der. Direk­tør for VELUX FONDEN, Ane Hen­drik­sen udta­ler, ”Det er VELUX FON­DENs ønske, at pro­jek­tet Byg Op kan være med til at ska­be job­mu­lig­he­der, virk­som­heds­prak­tik­ker og lære­plad­ser for unge, der bor i alme­ne bolig­om­rå­der – i før­ste omgang i Aar­hus. Det er vores håb, at erfa­rin­ger­ne fra Aar­hus efter­føl­gen­de kan inspi­re­re andre byer, når de skal igang­sæt­te renova­tions- og byg­ge­pro­jek­ter i alme­ne boligområder.”

Bro­byg­ning mel­lem det boligso­ci­a­le arbej­de og Aar­hus kommune

Det nye pro­jekt udfø­res i tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne, som i for­læn­gel­se af VELUX FON­DENs bevil­ling har valgt at støt­te pro­jek­tet med yder­li­ge­re 1 mil­li­on kr. over de næste tre år. Med­fi­nan­si­e­rin­gen bety­der, at der til­knyt­tes en fast virk­som­heds­kon­su­lent fra Job og Uddan­nel­se til pro­jek­tet, der skal udbre­de kend­ska­bet til pro­jek­tet til flest muligt unge i bolig­om­rå­der­ne og udvi­de Byg Ops virk­som­heds­net­værk i de til­fæl­de, hvor det viser sig, at byg­ge­bran­chen ikke er vej­en for den enkel­te unge. Sam­ar­bej­det skal også ska­be en tæt erfa­rings­ud­veks­ling, hvor der blandt andet vil være fokus på, hvor­dan pro­jek­tets meto­der kan bru­ges i kom­mu­nens beskæftigelsesindsats.

Læs mere om VELUX FONDEN

Byg Op

Eva­lu­e­rings­rap­port af Byg Op