Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Emi­lie Lyk­ke som udvik­lings­kon­su­lent. Emi­lie er p.t. ansat hos Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet som ana­ly­se­kon­su­lent i et bar­selsvi­ka­ri­at og vil løbe­ne over­gå til sin nye funk­tion. Emi­lie har en master i Kul­tur, Kom­mu­ni­ka­tion og Glo­ba­li­se­ring og har tid­li­ge­re arbej­det udsat­te bolig­om­rå­der, inte­gra­tion og frivillighed. 

Som udvik­lings­kon­su­lent skal Emi­lie blandt andet arbej­de med udvik­ling og koor­di­ne­ring af bydæk­ken­de pro­jek­ter, fun­dra­i­sing samt støt­te og spar­ring til hel­heds­pla­ner og boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aarhus.

Vi vil sam­ti­dig ger­ne benyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Esben for det gode sam­ar­bej­de. Esben har gen­nem åre­ne ydet et stort og vær­di­fuldt bidrag til sekre­ta­ri­a­tet, og vi ønsker ham held og lyk­ke fremover.