Ori­en­te­ring fra Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats styregruppe:

Efter to års arbej­de med at omstil­le Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at til de man­ge nye opga­ver, stop­per Jens Wint­her som sekre­ta­ri­ats­le­der pr. 1. juli 2016. Det­te sker efter gen­si­dig overenskomst.

Jens Wint­her har beslut­tet, at han ger­ne vil til­ba­ge til under­vis­nings­ver­de­nen, og det ønsker vi ham held og lyk­ke med.

På veg­ne af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sty­re­grup­pe.