Tre dage i sep­tem­ber 2010, tog 32 bolig­for­e­nings­an­sat­te fra Aar­hus på stu­di­e­tur til Dub­lin. Turen hav­de til for­mål at inspi­re­re de boligso­ci­a­le ansat­te i Aar­hus ved 1) at få kend­skab til den irske bolig­for­e­nings­sek­tor med sær­ligt fokus på dens soci­a­le ind­sats og 2) at besø­ge for­skel­li­ge børn og unge projekter.

Hvis du er inter­es­se­ret, kan rap­por­ten down­lo­a­des her eller læses herunder: