Ny eva­lu­e­ring af Byg Op viser, at sam­spil­let mel­lem fysi­ske for­an­drin­ger og soci­a­le ind­sat­ser vir­ker. Kom­bi­na­tio­nen kan være med til at for­an­dre udsat­te bolig­om­rå­der posi­tivt ved at sæn­ke arbejds­løs­he­den, ska­be øget tryg­hed og ejer­skab. Eva­lu­e­rin­gens kon­klu­sio­ner kan læses af alle, som er nys­ger­ri­ge på, hvor­dan man kan gen­nem­fø­re suc­ces­ri­ge byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter og sam­ti­dig tage et soci­alt ansvar – offent­ligt, kom­mu­nalt og privat.

Byg Ops erfa­rin­ger, som beskri­ves i eva­lu­e­rin­gen, peger på to bæren­de fak­to­rer for, at sam­spil­let lykkes:
 1. Der skal afsæt­tes kon­kre­te res­sour­cer til at klæ­de bolig­for­e­nin­ger­ne og de udbud­s­ta­gen­de entre­pre­nør­fir­ma­er på til at pri­o­ri­te­re og arbej­de aktivt med soci­a­le partnerskabsaftaler.

2. Der skal afsæt­tes res­sour­cer til en lokal ind­sats i sel­ve bolig­om­rå­der­ne for at mat­chet mel­lem bebo­e­re, byg­ge­ri og beskæf­ti­gel­se lyk­kes – det for­kor­ter vej­en til både bebo­er­ne, entre­pre­nør­fir­ma­er­ne og loka­le samarbejdspartnere.

Byg Op har eksi­ste­ret siden 2012 som bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jekt under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. I løbet af de sid­ste tre år har Byg Op været med til at ska­be loka­le job og prak­tik­plad­ser i udsat­te bolig­om­rå­der i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i den alme­ne boligsek­tor. Afsæt­tet for Byg Ops arbej­de har været at få bolig­for­e­nin­ger­ne til at arbej­de aktivt med soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler i byg­ge­sa­ger­ne. Med eva­lu­e­rin­gen håber vi at inspi­re­re til, at bru­gen af part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver end­nu mere udbredt, så fysi­ske og soci­a­le ind­sat­ser frem­over tæn­kes sam­men. I eva­lu­e­rin­gen kan du læse vores uddy­ben­de per­spek­ti­ver på, hvor­for vi ser net­op de to oven­stå­en­de fak­to­rer som grund­ste­ne­ne for at lykkes.