Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

 

Vin­de­ren af pri­sen vil bli­ve offent­lig­gjort af Råd­mand for Soci­a­le For­hold og Beskæf­ti­gel­se, Kri­sti­an Würtz på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur tors­dag den 10. janu­ar. Til nytårs­ku­ren vil alle de nomi­ne­re­de ildsjæ­le bli­ve anerkendt.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har uddelt pri­sen siden 2008 til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

 

Palle Bay Christiansen

Pal­le Bay Christiansen

Bis­pe­ha­ven

Pal­le er en utræt­te­lig res­sour­ce i Bis­pe­ha­ven når det kom­mer til at bidra­ge til fæl­les­ska­bet. Han er en idérig her­re med en sjæl­den driv­kraft som områ­det gang på gang nyder godt af. Pal­le går især for­an i for­bin­del­se med sto­re arran­ge­men­ter, hvor han ska­ber uforg­lem­me­li­ge ople­vel­se for børn og voksne.

De syv frivillige

De syv frivillige

Elsted­høj

NØGLEN i Elsted­høj har gen­nem de sid­ste fire år haft til­knyt­tet syv faste fri­vil­li­ge, som ind­går i akti­vi­te­ter, hvor alle bidra­ger med et arran­ge­ment og ild­hu, der afspej­ler for­stå­el­se for for­skel­lig­hed. De har stort ejer­skab for områ­det og arbej­der ben­hårdt for fæl­les­ska­bet. Øverst fra ven­stre er det: Lou­i­se, Anja, Ani­ta, Rik­ke, Lene, Sus og Lone, der desvær­re ikke kun­ne være med på billedet.

Chadi Ali Kayed

Cha­di Ali Kayed

Gel­lerup-Toves­høj

Cha­di er en bebo­er i Gel­lerup­par­ken, der uan­set vejr og vind har stil­let op til for­skel­li­ge arran­ge­men­ter og i for­e­nings­re­gi igen­nem man­ge år. Hans hjer­te ban­ker sær­ligt for børn og unge, og at de skal have nog­le gode forbilleder.

Frivilliggruppen bag Herredsvang Familielejr

Fri­vil­lig­grup­pen bag Her­redsvang Familielejr

Her­redsvang

Hvert år sik­rer fri­vil­lig­grup­pen, at 10 – 15 soci­alt eller øko­no­mi­ske udsat­te fami­li­er i Her­redsvang kom­mer på en uges ferie. For alle del­ta­ger­ne er den årli­ge fami­li­e­lejr en mulig­hed for et til­trængt afbræk fra hver­da­gens bekym­rin­ger og en mulig­hed for at få posi­ti­ve ople­vel­ser og ska­be nye fæl­leska­ber med fami­li­er fra lokalområdet.

Lotte Pedersen

Lot­te Pedersen

Lang­kær­par­ken

Lot­te giver fæl­les­spis­nin­gen i Bydels­hu­set sjæl og kon­ti­nu­i­tet. Det er mere reg­len end und­ta­gel­sen, at det er Lot­te, der står bag kød­gry­der­ne hver ons­dag, når der er fæl­les­spis­ning i huset. Hun gør fæl­les­spis­nin­gen til en per­son­lig ople­vel­se – og hver bebo­er føler sig som en vel­kom­men gæst.

Asha Jama Kheireh

Asha Jama Kheireh

Viby Syd

Asha er en tor­denskjolds­sol­dat som ses i væld af ind­sat­ser og ini­ti­a­ti­ver i Viby Syd. Hun bidra­ger bl.a. til ”Noget for noget”, som er en ræk­ke fyraf­tens­mø­der, hvor loka­le unge kan udvi­de deres hori­sont gen­nem fored­rag og mødet med andre unge. Hun er også fri­vil­lig tolk i jobca­fe­en, hvor hun både tol­ker sprog og arbejdskultur.

 

Dommerpanelet

Dom­mer­pa­ne­let

Vi sam­ler hvert år et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

I år består dom­mer­pa­ne­let af:
Faten El-Yous­sef, Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Gor­don Vin­cen­ti, under­vi­ser på soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge og koor­di­na­tor for VIADEM

Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aarhus

Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat