180 med­ar­bej­de­re, bebo­er­de­mo­kra­ter og fri­vil­li­ge mød­tes til kon­fe­ren­cen Stær­ke Fæl­les­ska­ber i udsat­te bolig­om­rå­der. Det var Besty­rel­sen for Boligso­ci­a­le Hel­heds­pla­ner, der består af repræ­sen­tan­ter fra Aar­hus Kom­mu­ne og BL’s 5. kreds, der ind­bød til konferencen.

 

Hoved­ta­ler­ne var Anni­ka Agger, lek­tor med spe­ci­a­le i bor­ge­r­ind­dra­gel­se på RUC og Aydin Soei, socio­log og for­fat­ter. Anni­ka Agger foku­se­re­de i sit oplæg på hvor­for det er vig­tigt at arbej­de med fæl­les­ska­ber, på tværs af bebo­e­re, bebo­er­de­mo­kra­ter, fri­vil­li­ge, kom­mu­na­le og pri­va­te aktø­rer. Mens Aydin Soei tog udgangs­punkt i soci­al pej­ling, hvor han gen­nem­gik per­spek­ti­ver fra det før­ste stu­die her­hjem­me, der under­sø­ger risi­ko­ad­fær­den og hold­nin­ger­ne til sko­le og uddan­nel­se blandt børn og unge, som bor i et udsat boligområde.

 

Der var også loka­le eksemp­ler på stær­ke fæl­les­ska­ber i form af inspira­tions­op­læg fra DIF Get2Sport og Bis­pe­ha­vens fri­vil­li­ge ini­ti­a­tiv ”Vi taler dansk”.

 


Nils Thylan­der, der er ansat i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Bis­pe­ha­ven hav­de valgt at del­ta­ge for­di tema­et er meget rele­vant i for­hold til hans arbejds­om­rå­de. Nils Thylan­der mener de stær­ke fæl­les­ska­ber er alt­af­gø­ren­de for at ska­be noget i liv i områ­der­ne: ”Fæl­les­ska­ber­ne får folk til at mødes på tværs af etni­ci­tet, uddan­nel­se, inter­es­ser og så vide­re. Så de her fæl­les­ska­ber gør, at man møder nog­le andre men­ne­sker, end dem man ple­jer at møde – og det er godt.”

 

Det er en pla­nen at afhol­de en årlig kon­fe­ren­ce i Aar­hus, der sæt­ter fokus på udfor­drin­ger og løs­nin­ger i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus.

 

Se pro­gram­met for konferencen.

 

Se sli­des fra konferencen.