Kom til tema­mø­de om sam­ar­bej­de mel­lem boligso­ci­a­le ind­sat­ser og reli­gi­øse aktører.

I man­ge boligso­ci­a­le ind­sat­ser er der en sti­gen­de inter­es­se for at sam­ar­bej­de med reli­gi­øse aktø­rer. Det kan være den loka­le kir­ke eller moske, hvor et sam­ar­bej­de kan give mening i for­hold til at ska­be lokal udvik­ling, nå nye mål­grup­per eller få fle­re fri­vil­li­ge kræf­ter til at løf­te i områ­det. Nog­le af de spørgs­mål, poten­ti­a­ler og dilem­ma­er som opstår i sam­ar­bej­det med reli­gi­øse aktø­rer, vil vi tage favn­tag med, når Boligso­ci­al­net og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til temamøde.

 

Vi vil tage spørgs­mål op som:

  • Hvor­dan ska­ber man et godt sam­ar­bej­de i loka­l­om­rå­det mel­lem boligso­ci­a­le og reli­gi­øse aktører?
  • Hvad skal man være opmærk­som på?
  • Hvad kan man sam­ar­bej­de omkring, og hvad kan man ikke?
  • Hvil­ke dilem­ma­er og poten­ti­a­ler er der i samarbejdet?

 

Pro­gram

Sam­ar­bej­de med kir­ken i Høje Gladsaxe
Oplæg ved Mor­ten Miland Samu­el­sen, præst i Harald­skir­ken og Chri­sti­ne Nør­bæk Bil­le, leder af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Høje Gladsaxe.

Her­redsvang og for­e­nin­gen Salsabil
Moske­be­søg og oplæg ved Siad Dahir Ali, for­mand for Salsa­bil og Sus­an­ne Bøge­lund, leder af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Her­redsvang.

For­stå moske­mil­jø­et i Danmark
Oplæg ved Bir­git­te og Jens, råd­gi­ve­re fra PETs forebyggelsescenter.

Dilem­ma­er og potentialer
Debat mel­lem del­ta­ge­re og oplægsholdere.

 

Prak­tisk

Tid: Tirs­dag den 14. maj kl. 13 – 16.

Sted: Kul­tur­hus Her­redsvang, Kap­pel­væn­get 2, 8210 Aarhus

Pris: Gra­tis. Men no show fee på 200 kr., hvis du ikke fra­mel­der dig før start og ikke kommer.

Til­mel­din­gen er nu luk­ket til arrangementet.