Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at står over­for at lan­ce­rer pro­jek­tet ”Mænds møde­ste­der for samvær og triv­sel”. I part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed og de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Her­redsvang, Fry­den­lund, Tri­ge og Vandtårns­om­rå­det i Aar­hus skal der etab­le­res møde­ste­der, hvor voks­ne mænd med for­skel­lig soci­al og kul­tu­rel bag­grund kan sam­les og arbej­de med menings­ful­de pro­jek­ter i eget tem­po, i et åbent og inklu­de­ren­de fæl­les­skab. I pro­jekt­pe­ri­o­den skal der udvik­les meto­der til sund­heds­frem­me og fore­byg­gel­se, der er til­pas­set mæn­de­ne på møde­ste­der­ne, med udgangs­punkt i, at mænd helst ikke taler om egne triv­sels- og sund­heds­ud­for­drin­ger ”ansigt-til-ansigt” men hel­le­re ”skul­der-ved-skul­der”.

Mænd sund­hed er i fokus for tiden, blandt andet har DR sat det på dags­ord­nen med deres pro­gram­mer “Rig­ti­ge Mænd”. På DRs hjem­mesi­de kan du også lige nu læse en inter­es­sant arti­kel om pro­jek­tet “Mænd møde­ste­der”, der for­tæl­ler om bag­grun­den for pro­jek­tet, som vi er en del af.