58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og...
Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og...
Strøm­mer til sundhedscaféer

Strøm­mer til sundhedscaféer

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: 550 per­so­ner har benyt­tet sig af til­bud­det siden åbnin­gen i janu­ar. Læs artik­len...
Bebo­e­re får hjælp til sundheden

Bebo­e­re får hjælp til sundheden

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: En sund­heds­café åbner i soci­alt bela­ste­de områ­der i Aar­hus. Læs artik­len...
Sund­heds­café åbner i Aarhus

Sund­heds­café åbner i Aarhus

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Stift­ti­den­de: Ny sund­heds­café åbner i fem soci­alt bela­ste­de bolig­om­rå­der i Aar­hus. Caféen vil være beman­det med en sygeple­jer­ske og to pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re. Læs artik­len...

30 + 30” Eva­lu­e­ring af unge­ind­sat­sen i Bispehaven

En grup­pe børn og unge fra Bis­pe­ha­ven begik i som­mer­fe­ri­en 2008 hær­værk i deres eget loka­l­om­rå­de. På den bag­grund blev pro­jekt 30 + 30 iværk­sat lige inden som­mer­fe­ri­en 2009, med det for­mål at fore­byg­ge lig­nen­de adfærd blandt børn og unge...