Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og...
Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Byg Op, kal­der Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pro­jek­tet, der sik­rer job og lære­plad­ser til unge i de alme­ne bolig­om­rå­der. Heewad Dawar fik et job og der­med blev vej­en banet til...
Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus går for­re­st, når det dre­jer sig om at ska­be loka­le job og prak­tik­plad­ser for unge i alme­ne bolig­om­rå­der. Læs artik­len på Aar­hus Stift­ti­den­des...
Entre­pre­nør: Vi har alle et ansvar for at hjælpe

Entre­pre­nør: Vi har alle et ansvar for at hjælpe

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: »Kun sam­men kan vi flyt­te de sto­re sten,« siger man i entre­pre­nør­fir­ma­et Ene­mær­ke og Peter­sen A/S, hvor Hawe­ed Dawar og man­ge andre bebo­e­re fra Rosen­høj har fået job. Læs artik­len på...
En skur­vogn og mil­li­onbe­vil­ling skal få udsat­te unge i job

En skur­vogn og mil­li­onbe­vil­ling skal få udsat­te unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Et nyt pro­jekt skal ska­be kon­takt mel­lem arbejds­lø­se bebo­e­re i alme­ne bolig­om­rå­der og entre­pre­nør­fir­ma­er, der arbej­der i områ­der­ne. Læs artik­len på Jyl­lands-Postens hjem­mesi­de eller...