Mil­li­onbe­vil­ling skal give unge fod­fæ­ste på arbejdsmarkedet

Mil­li­onbe­vil­ling skal give unge fod­fæ­ste på arbejdsmarkedet

“Det bed­ste ved at arbej­de… Det er jo det hele!”, sådan siger Mah­moud Abdela­ziz, der er 31 år og kom til Dan­mark fra Egyp­ten i 2011. De sid­ste fire år har han knok­let for at få en fod ind på det dan­ske arbejds­mar­ked. Ind­til Byg Op hjalp ham ind i...

Fol­der om unge i vestbyen

Fol­de­ren er tænkt som et inspi­re­ren­de idéka­ta­log med meto­der og idéer, der kan ind­dra­ges i arbej­det med eller for unge — eller i arbej­det med at udvik­le vest­by­en til et attrak­tivt sted at bo eller at besø­ge som ven, gæst, kunst­ner, sport­s­u­dø­ver...