Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te boligområder.

Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge” til at udvik­le kul­tur- og fri­tidstil­bud i bolig­om­rå­der­ne Bis­pe­ha­ven, Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det, Her­redsvang, Lang­kær­par­ken, Sko­v­gårds­par­ken, Tri­ge­par­ken og Viby Syd.

Akti­vi­te­ter­ne til­ret­te­læg­ges i tæt sam­ar­bej­de med de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i de enkel­te bolig­om­rå­der, så til­bud­de­ne under­støt­ter det boligso­ci­a­le arbej­de og fri­vil­li­ge ini­ti­a­ti­ver i områderne.

Pro­jek­tet ‘Kul­tur der for­an­drer’ har fokus på børn og unge i alde­ren 1 1/2 — 15 år og består af to sup­ple­ren­de ind­sat­ser. Dels arbej­des der med at udvik­le og for­ank­re fri­tids­un­der­vis­ning inden for kunst og kul­tur, eksem­pel­vis at star­te loka­le teg­ne­hold, musi­kun­der­vis­ning, tea­ter­hold eller arki­tek­turwor­ks­hops. Dels vil pro­jek­tet give børn, unge og deres for­æl­dre kunst- og kul­tu­ro­p­le­vel­ser både i og uden­for bolig­om­rå­der­ne. Det bety­der, at der kom­mer tea­ter­fo­re­stil­lin­ger i områ­der­ne, og det kan være en fami­liewor­ks­hop, kon­cert eller kul­tu­rel­le indslag i den loka­le byfest eller motions­løb, i kom­bi­na­tion med at der arran­ge­res udflug­ter til kul­turin­sti­tu­tio­ner og andre kul­tur­til­bud i Aarhus.

Ulla Stil­ling Peder­sen fra Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus udta­ler: “Vores mål med pro­jek­tet er, at både børn, unge og deres for­æl­dre får åbnet deres øjne for kunst- og kul­tu­rak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig vil vi give bør­ne­ne og de unge en for­nem­mel­se for nye inter­es­se­fæl­les­ska­ber og ska­be et fun­da­ment for, at de på den lan­ge bane kan invol­ve­re sig aktivt i civil­sam­fun­det.

Otte pro­jek­tet for­delt i hele lan­det har fået til­skud fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ‘Kul­tur­bro­en til børn og unge’, der som noget nyt afprø­ver, hvor­dan man kan byg­ge bro mel­lem soci­a­le, kul­tu­rel­le og reli­gi­øse skel og dan­ne nye fællesskaber.

Frem­over vil børn og unge i udsat­te bolig­om­rå­der møde fle­re kunst- og kul­tur­pro­jek­ter, hvis mål er at byg­ge bro på tværs af for­skel­lig­he­der. Otte pro­jek­ter for­delt i hele lan­det har fået til­skud fra pulj­en ’Kul­tur­bro­en’. Der er i alt uddelt 3,7 mio. kr., og pulj­en afprø­ver som noget nyt, hvor­dan man kan støt­te pro­jek­ter, der har til for­mål at byg­ge bro mel­lem soci­a­le, kul­tu­rel­le og reli­gi­øse skel og dan­ne nye fæl­les­ska­ber. Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock siger: ”Vi skal ikke under­vur­de­re kun­stens og kul­tu­rens rol­le. Kul­tu­ren bin­der os sam­men, ska­ber livs­kraft og dan­ner fæl­les­ska­ber, og kul­tur­mø­der kan være en posi­tiv kata­ly­sa­tor for inte­gra­tion og sti­mu­le­ring af det fri­sind og den til­lid, der er fun­da­men­tet i det dan­ske fol­ke­sty­re. Det bety­der ikke, at vi skal betrag­te kul­tur instru­men­telt, men kul­tu­ren viser sig at have en ræk­ke posi­ti­ve og opbyg­ge­li­ge ele­men­ter i sig – og det skal vi selv­føl­ge­lig bru­ge! Med de otte støt­te­de pro­jek­ter får end­nu fle­re børn og unge fra udsat­te bolig­om­rå­der adgang til kunst og kul­tur på en måde, der styr­ker fæl­les­ska­bet og de vær­di­er, der sam­ler os.

Læs mere om bør­ne­kul­tur­hu­sets pul­je ”Kul­tur der løf­ter og forandrer”.