Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes medarbejderportal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledige. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re...
Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller...
Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...
Helt til tops i byggebranchen

Helt til tops i byggebranchen

”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gellerup. Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let...
Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Den 20. og 21. maj afhold­te Domea års­kon­fe­ren­ce for knapt 400 hoved­or­ga­ni­sa­tions­med­lem­mer og afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mænd. I den sam­men­hæng var Byg Op invi­te­ret til at tale under over­skrif­ten ’Soci­alt ansvar ved renove­ring og nybyggeri’....