Ved Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets nytårs­kur tors­dag den 9. janu­ar blev søsken­de­par­ret Sara og Hamid Rahi­mi fra Rosen­høj kåret som årets ildsjæ­le 2013. Sara og Hamid er beg­ge rol­lemo­del­ler for nydan­ske unge, dels for­di de er i gang med en vide­re­gå­en­de uddan­nel­se på hen­holds­vis lærer­se­mi­na­ri­et og uni­ver­si­te­tet, dels på grund af deres utræt­te­li­ge enga­ge­ment i deres boligområde.

Hamid har en stor aktie i de akti­vi­te­ter, der fore­går i en bebo­er­bi­o­graf i Rosen­høj, hvor han er med til at arran­ge­re vis­ning af fod­bold­kam­pe for områ­dets unge. Der­u­d­over er han altid klar til at give en hånd med til områ­dets fæl­lesak­ti­vi­te­ter. Det ske­te fx, da der mang­le­de man­power til en fod­boldsko­le i for­bin­del­se med som­mer­fe­ri­e­ak­ti­vi­te­ter sid­ste som­mer. Hamid er også en del af det loka­le rol­lemo­del­kor­ps UTUS.

Sara er fri­vil­lig zum­bain­struk­tør i Viby Syd Idræts­for­e­ning, hvor hun ska­ber glæ­de og ener­gi for de kvin­der, der kom­mer på hen­des hold. Hol­de­ne er popu­læ­re, ca. 60 kvin­der møder hver gang op til sved, dans og ryt­mer. Sara er så plig­top­fyl­den­de, at selv når hun er syg, under­vi­ser hun for ikke at skuf­fe sine del­ta­ge­re. Der­u­d­over er Sara fri­vil­lig lek­tie­hjæl­per i Lek­tiecaféen i Søn­der­van­gen, så områ­dets børn kan få hjælp til deres lektier.

Det er Kari­na Quor­ning, som er leder af det boligso­ci­a­le arbej­de i Viby Syd, der har indstil­let Hamid og Sara til ildsjæle­pri­sen: ”Sara er ALTID i godt humør, spr­ud­len­de fak­tisk, og hun har om nogen ja-hat­ten på. Hamid er oprig­tigt inter­es­se­ret i sit bolig­om­rå­de. Han er nys­ger­rig og vil ger­ne være en del af det, der sker omkring ham. Hjælp­som­hed fal­der dem beg­ge natur­ligt. Det er en selv­føl­ge for dem at være en aktiv del af deres bolig­om­rå­de, og de gør, hvad de kan for at gøre Viby Syd til et godt sted at bo med et bredt udvalg af akti­vi­tets­mu­lig­he­der. Vi kan altid træk­ke på dem, hvis vi står og har brug for hjælp. Det sæt­ter vi i den boligso­ci­a­le ind­sats utro­lig stor pris på.”

Ildsjæle­pri­sen bli­ver over­rakt af Tho­mas Medom, råd­mand for Soci­a­le for­hold og Beskæf­ti­gel­se. Han siger om de to søsken­de: ”Zum­bain­struk­tør, lek­tie­hjæl­per, rol­lemo­del og fri­vil­lig i Bebo­er­bi­o­gra­fen. Man bli­ver helt for­pu­stet, når man ser, hvor­dan Sara og Hamid Rahi­mi enga­ge­rer sig i deres loka­l­om­rå­de og gør en kæm­pe for­skel for en mas­se men­ne­sker. Det er fan­ta­stisk flot. Sara og Hamid er med til at gøre Viby Syd til et end­nu bed­re sted at bo. Der­for er det også fuldt fortjent, at årets ildsjæle­pris går til søskendeparret.”

Det er sjet­te gang, at sekre­ta­ri­a­tet udde­ler en ildsjæle­pris. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.