Årets pul­je af boligso­ci­a­le mid­ler er ble­vet uddelt til ALBOA og Al2Bolig. Mid­ler­ne skal bru­ges til at styr­ke fore­byg­gen­de ind­sat­ser i Viby C og Åbyhøj. Beg­ge boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner hav­de nem­lig søgt Aar­hus Kom­mu­ne om mid­ler til fore­byg­gen­de boligso­ci­alt arbejde. 

I Viby C  skal der arbej­des med at styr­ke den soci­a­le sam­men­hængs­kraft og fæl­les­ska­ber­ne i områ­der­ne sam­ti­dig med, at der er fokus på øget sund­hed, beskæf­ti­gel­se og triv­sel i familierne. 

I Åbyhøj deles mid­ler­ne til ind­sat­ser i Åbyhøj­gård og Viby­vej i Åbyhøj. På tværs af områ­der­ne vil de bru­ge Bydels­mødre til at styr­ke for­æl­dre­net­værk og øge med­bor­ger­ska­bet, og her­u­d­over vil de under­støt­te den gode sko­le­gang og sik­re akti­ve ferie- og fri­tidstil­bud bl.a. gen­nem lek­tiecafé i Frirum.

Hvert områ­de mod­ta­ger 100.000 kro­ner om året i de næste tre år til de fore­byg­gen­de ind­sat­ser. De boligso­ci­a­le mid­ler er ble­vet uddelt af Aar­hus Kom­mu­nes Sty­re­grup­pe for Inte­gra­tion og Udsat­te Byde­le hvert år siden 2017.